Vedtægter

Vedtægter

Her kan du læse Dragør Håndbold Klubs vedtægter.

LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB
(Stiftet 14. september 1979)


§ 1 - Navn og hjemsted
Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

§ 2 - Formål

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke håndbold på såvel motionsplan som konkurrenceplan.
Foreningen vil derudover give de yngste medlemmer mulighed for at udvikle sig motorisk via leg og motion.
§ 3 - Medlemskab og organisation
Foreningen er tilsluttet Københavns Håndbold Forbund (KHF) under Dansk Håndbold Forbund (DHF), tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underkastet disse organisationers love og bestemmelser.

§ 4 - Medlemskab
1. Som medlemmer kan optages alle, der opfylder Danmarks Idræts-Forbunds (DIF’s) bestemmelser.
2.  Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Alle, der er fyldt 18 år, kan optages som aktivt medlem i seniorafdelingen.
Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kræves at man er under 18 år og har skriftligt samtykke fra en forældre eller værge. Alle kan optages som passivt medlem - dog kræves skriftligt samtykke fra en forældre eller værge for personer under 18 år.
3. Bestyrelsen har ret til i særtilfælde at nægte optagelse i foreningen, dog kan den pågældende, uden opsættende virkning, indanke afgørelsen for den førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende har taleret.
4. Gyldig udmeldelse sker skriftligt (evt. via en træner) til bestyrelsen med 14 dages varsel, og er betinget af, at forfaldent kontingent er betalt.
5. Medlemmer, som skylder kontingent for mere end 1 periode, kan af bestyrelsen slettes som medlemmer, uden at medlemmet dermed frigøres fra sin kontingentforpligtelse. Optagelse på ny i foreningen kan ikke finde sted, før skyldigt kontingent er indbetalt.
§ 5 – Kontingent

1. Kontingentet forfalder til betaling senest 14 dage efter påkrav.
2. Hvis kontingent, på trods af en rykker, ikke er betalt, kan bestyrelsen tillægge kontingentet et gebyr.
3. Kontingentet for bestyrelsesmedlemmer svarer til kontingentet for passive medlemmer, uanset § 8 stk. 12. Dette gælder dog ikke suppleanter.
4. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse.
§ 6 – Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
   1. Valg af dirigent
   2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
   3. Fremlæggelse af regnskab og status
   4. Fremlæggelse af budget for indeværende kalenderår
   5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
   6. Behandling af indkomne forslag
   7. Valg af bestyrelse og suppleanter
   8. Valg af ungdomsrepræsentant
   9. Valg af revisor og suppleant
   10. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt).
3. Dirigenten skal vælges uden for bestyrelsen.
4. Indkaldelse til generalforsamling sker via klubbens hjemmeside eller i lokalpressen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.
5. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal meddeles et bestyrelsesmedlem skriftligt og skal være bestyrelsesmedlemmet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. De rettidigt afleverede forslag skal udleveres af bestyrelsen til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.
6 Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig, og alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede, jfr. dog § 6 stk. 7 samt § 12 stk. 1 og 2.
7. Til lovændringer kræves 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
8. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og kun af medlemmer over 16 år. Stemmeret forudsætter også at forfaldent kontingent er betalt.
9. Valgbarhed forudsætter personlig myndighedsalder. Dog kan der vælges en ungdomsrepræsentant til bestyrelsen som fast observatør, men uden stemmeret, i
bestyrelsen, jf. punkt 8 i dagsordenen.
10. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller 1/3 af de stemmeberettigede fremmødte forlanger det.
11. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden til bestyrelsen har afgivet en skriftlig erklæring om, at de er villige til at modtage valg.
12. Generalforsamlingsprotokol føres af foreningens sekretær og underskrives af generalforsamlingens dirigent.
§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller skal indkaldes når mindst 1/5 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af forhandlingsemne og i sidstnævnte tilfælde skal indvarslingen finde sted senest 8 dage efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.
2. I de tilfælde, en ekstraordinær generalforsamling er foranlediget indkaldt af mindst 1/5 af medlemmerne, kræves det for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, at mindst 4/5 af de medlemmer der har foranlediget generalforsamlingen indkaldt, giver personligt fremmøde.
3. Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser som ordinær generalforsamling dog med en undtagelse at varslet er 14 dage.
§ 8 – Bestyrelsen

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-7 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 3-4 medlemmer. Bestyrelsen vælger en sekretær blandt sin midte.
1a Formanden tegner foreningen udadtil.
2. Formand, næstformand, kasserer og den øvrige bestyrelse vælges for 2 år.
3. Formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år, og næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år.
4. Der vælges for 2 år ad gangen mindst 2 suppleanter, hvoraf halvdelen er på valg hvert år. Som 1. suppleant betragtes den suppleant, der har været valgt længst, og hvis alle har været valgt lige lang tid, så den suppleant, der har fået flest stemmer på generalforsamlingen.
5. Genvalg kan finde sted.
6. Ved længerevarende forfald (normalt over 2 måneder) i bestyrelsen indtræder der en suppleant. Ved førstkommende generalforsamling er evt. indtrådte suppleanter på valg – uanset på hvilken post og i hvilket tidsrum suppleanten har været trådt ind i bestyrelsen.
7. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted, og blandt bestyrelsens medlemmer vælges af bestyrelsen en ny næstformand.
8. Ved kassererens forfald vælges af bestyrelsen en ny kasserer blandt bestyrelsens medlemmer.
9. Bestyrelsen holder møde mindst en gang hver 2. måned, men samles i øvrigt så ofte formanden finder det påkrævet, eller hvis 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, hvori blandt formanden eller næstformanden er til
stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed. Det gælder dog ikke beslutninger i henhold til § 10 stk. 1.
10. Hvis en ungdomsrepræsentant bliver valgt på en generalforsamling skal denne også deltage på bestyrelsesmøderne dog uden at være stemmeberettiget.
11. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen. Udvalgets beføjelser fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
12. Der ydes ikke honorarer til bestyrelsesmedlemmer.
13. Til at forpligte foreningen økonomisk kræves underskrift af formanden i forening med kassereren.
14. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen.
§ 9 – Medlemspligter

1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, samt de ordensregler som bestyrelse eller spilleudvalg/trænere fastsætter såvel på spillepladsen som på foreningens område.
2. Hvis et medlem ikke overholder § 9 stk. 1 og ikke efterkommer bestyrelsens eller spilleudvalgets/trænerens påbud om at overholde bestemmelserne, kan medlemmet forbydes adgang (idømmes karantæne) til foreningens aktiviteter.
§ 10 – Eksklusion

1. Eksklusion af et medlem kan ske, hvis medlemmet ikke overholder foreningens love eller handler groft imod idrættens ånd. Eksklusion kan kun foretages af bestyrelsen og kun efter at vedkommende overfor bestyrelsen har haft lejlighed til at afgive forklaring inden for en af bestyrelsen fastsat frist. Bestyrelsens
beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
2. Et ekskluderet medlem kan, uden opsættende virkning, indanke afgørelsen for førstkommende generalforsamling hvortil medlemmet har adgang til at forsvare sig.
3. Hvis en spiller/leder idømmes bøde for grov usportslig optræden ud fra DHF’s turneringsreglements pkt. 6.13, kan bestyrelsen træffe beslutning om at den pågældende selv skal betale bøden. Bestyrelsen skal forud for en sådan afgørelse forelægge sagen for den pågældende og høre dennes og evt.
andre relevante parters forklaring. Hvis den pågældende person ikke betaler bøden indenfor 14 dage efter bestyrelsens beslutning herom, kan
bestyrelsen bringe enten § 9 (karantæne) eller § 10 stk. 1 (eksklusion) i anvendelse overfor personen.
§ 11 – Regnskab, budget og revision

1. Foreningens regnskabsår og budgetår er kalenderåret.
2. Ved den ordinære generalforsamling forelægges et af bestyrelsen og revisor underskrevet driftsregnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Ligeledes forelægges en af bestyrelsen og revisor underskrevet status pr. 31. december i det sidst afsluttede regnskabsår. Generalforsamlingen skal tage stilling til, om den kan godkende driftsregnskab og status.
3. Ved den ordinære generalforsamling forelægges budget for det indeværende år.
4. Revisionen omfatter regnskabets og statussens rigtighed.
5. Revisor er bemyndiget til, når som helst denne ønsker det, at få forelagt bilag og beholdninger. Ved denne revision skal formanden eller næstformanden være til stede.
6. Der ydes ikke honorar til revisor.
§ 12 - Foreningens opløsning

1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. For at opløse foreningen skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og der kræves 5/6 flertal af de afgivne gyldige stemmer.
2. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling inden 8 dage, og der kræves 5/6 flertal af de afgivne gyldige stemmer, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
3. På den opløsende generalforsamling tages bestemmelse om afhændelse af foreningens inventar samt om anvendelse af foreningens formue, der dog kun må anvendes til idrætslige formål. Til disse beslutninger kræves simpelt stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer.
§ 13 - Lovenes utilstrækkelighed

1. I tilfælde, hvor disse love måtte vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener foreningens tarv, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.
2. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 14. september 1979, med ændring vedtaget på generalforsamlingen den 28/2 1984, 21/2 1985, 24/3 1992, 28/3 1995, 19/4 2001, 15/5 2001, 11/4 2002, 27/3 2003, 4/3 2004, 19/3 2009, 18/3 2010.
Lovene er endvidere fremsendt til og godkendt af såvel KHF som Dragør Kommune.